×

Адреса:
04053, м.Київ, Шевченківський район, вул.Січових Стрільців, буд. 45

Контактні телефони:
044 4841757
044 4820795

Час роботи:
пн-пт 8:00-17:00

Соціальні мережі
facebook.com

Положення про департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05 липня  2017 року       №  350

                                                          м.Київ

Про затвердження Положення про департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, „Основи законодавства України про охорону здоров’яˮ, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 „Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністраціїˮ, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2012 року № 255-о „Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраційˮ: 

1. Затвердити Положення про департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 11 лютого 2013 року № 55 „Про затвердження Положення про департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністраціїˮ.

Голова адміністрації
О.Л. Горган


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Київської
обласної державної адміністрації

05.07.2017  № 350

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент охорони здоров’я Київської
обласної державної адміністрації

1. Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації є  (далі – Департамент) є структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації, підпорядковується голові Київської обласної державної адміністрації та є підзвітним і підконтрольним Міністерству охорони здоров’я України (далі – МОЗ України).

2.  Департамент є бюджетною, неприбутковою установою.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:

4.1. забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров’я на території Київської області;

4.2. управління в межах повноважень закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;

4.3. прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я Київської області та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

4.4. здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційних захворювань, епідемій та їх ліквідацію;

4.5. організація надання медико-санітарної допомоги населенню, роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;

4.6. забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

5. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

5.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2. забезпечує в межах свої повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.3. надає адміністративні послуги;

5.4. здійснює на території Київської області організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами охорони здоров’я органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію політики у сфері охорони здоров’я та забезпечує контроль за їх діяльністю;

5.5. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.6. готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку Київської області та проектів обласного бюджету, подає їх на розгляд облдержадміністрації та забезпечує їх виконання;

5.7. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.8. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

5.9. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.10. бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської обласної ради;

5.11. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.12. у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області;

5.13. вивчає стан здоров’я населення області, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

5.14. у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає МОЗ України необхідну інформацію, документи, матеріали та статистичну звітність;

5.15. готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з МОЗ України подає їх на розгляд облдержадміністрації;

5.16. здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування;

5.17. бере участь в агітації та пропаганді донорства крові та її компонентів;

5.18. розробляє проекти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.19. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.20. розробляє обласні цільові програми у сфері охорони здоров’я населення, подає їх у встановленому порядку на розгляд Київської обласної ради та організує їх виконання;

5.21. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської обласної державної адміністрації;

5.22. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.23. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.24. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.25. здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на території області, виконання комплексу заходів з управління та контролю якістю надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я області;

5.26. здійснює організаційне і методичне забезпечення роботи закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення на території Київської області;

5.27. здійснює організаційно-методичне керівництво аптечними закладами, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у фармацевтичному секторі сфери охорони здоров’я Київської області, забезпечує контроль над їх діяльністю;

5.28. забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я Київської області;

5.29. забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;

5.30. вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області;

5.31. організовує і контролює функціонування єдиної системи екстреної медичної допомоги на території області;

5.32. організовує роботу з охорони здоров’я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх форм власності та підпорядкування, виробництва і якості продуктів дитячого харчування у закладах охорони здоров’я;

5.33. визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

5.34. вносить пропозиції облдержадміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я для місцевих потреб за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування;

5.35. організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;

5.36. разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визначення місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

5.37. здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, і контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

5.38. проводить у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку державну акредитацію закладів охорони здоров’я;

5.39. організовує проведення у встановленому порядку атестацій лікарів та інших категорій медичних працівників;

5.40. сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров’я;

5.41. укладає із закладами охорони здоров’я, що не належать до сфери його управління, договори про медичне обслуговування населення області та здійснює контроль за їх виконанням;

5.42. сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідних громадських експертиз, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;

5.43. проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

5.44. здійснює постійний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування;

5.45. організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров’я, ознайомлює із законодавством про охорону здоров’я;

5.46. здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

5.47. прогнозує потребу закладів охорони здоров’я області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію працівників охорони здоров’я;

5.48. забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням;

5.49. забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, цивільного захисту населення, режимно-секретного забезпечення;

5.50. організовує у межах своїх повноважень планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру;

5.51. організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

5.52. розглядає в установленому законом порядку звернення громадян;

5.53. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади з питань охорони здоров‘я;

5.54. опрацьовує і розглядає у встановленому законодавством порядку запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.55. проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання;

5.56. сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій в зоні проведення АТО.

5.57. бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

5.58. забезпечує проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

5.59. разом із структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів у Київській області, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров’я;

5.60. сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов’язаних з профілактикою захворюваності, спричинюваною вживанням тютюнових виробів і впливом на здоров’я тютюнового диму;

5.61. вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я на території Київської області;

5.62. вносить на розгляд голові  Київської обласної державної адміністрації клопотання щодо нагородження працівників закладів та установ охорони здоров’я області державними нагородами та присвоєння почесних звань;

5.63. розглядає питання та вносить відповідне подання до МОЗ України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ України, запроваджує інші форми заохочення їх праці;

5.64. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.65. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.66. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.67. забезпечує захист персональних даних;

5.68. інформує населення області через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров’я;

5.69. здійснює інші передбачені законом повноваження у сфері охорони здоров’я.

6. Департамент має право:

6.1. видавати згідно із законодавством обов’язкові для виконання накази керівникам закладів охорони здоров’я, підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законодавством;

6.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.3. одержувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.4. скликати у встановленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6.5. вносити у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної держадміністрації у галузі охорони здоров’я;

6.6. користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.7. залучати провідних фахівців закладів охорони здоров’я області до координування та перевірки діяльності закладів охорони здоров’я за окремими медичними спеціальностями шляхом покладання обов’язків  головних позаштатних спеціалістів області відповідного профілю; 

6.8. сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій;

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Київської обласної державної адміністрації, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади згідно із законодавством про державну службу головою Київської обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.

На посаду директора призначається особа, яка має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за напрямом підготовки «Медицина», післядипломну спеціалізацію за фахом «Організація і управління охороною здоров’я», стаж роботи за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я».

Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади у встановленому законодавством України порядку.

На посади заступників директора департаменту призначаються особи, які мають досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіють державною мовою, мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за відповідним напрямом підготовки.

9. Директор Департаменту:

9.1. здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

9.2. подає на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації положення про Департамент;

9.3. затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

9.4. планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної адміністрації;

9.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

9.6. звітує перед головою Київської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

9.7. може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;

9.8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Київської облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9.9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9.10. представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Київської обласної державної адміністрації;

9.11. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

9.12. подає на затвердження голови Київської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

9.13. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Київської обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

9.14. затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

9.15. здійснює добір кадрів;

9.16. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

9.17. призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, організовує їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.18. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, організовує їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.19. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

9.20. забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

9.21. погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів охорони здоров’я райдержадміністрацій та закладів охорони здоров’я, що підпорядковані або належать до сфери управління облдержадміністрації;

9.22. погоджує у встановленому порядку установчі документи закладів охорони здоров’я, що підпорядковані або належать до сфери управління облдержадміністрації;

9.23. може мати радників та консультантів на громадських засадах;  

9.24. здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

11.  В Департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників (за посадою), інших відповідальних працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити депутати Київської обласної ради, представники установ та громадських організацій відповідного спрямування (за згодою).

Склад колегії затверджується розпорядженням голови  Київської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії провадяться в життя наказами директора Департаменту.

12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій в Департаменті можуть створюватися наукові ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова Київської обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова Київської обласної державної адміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

15. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

Заступник голови – керівник апарату адміністрації
В.А. Кучер